Pagini

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Primul număr din revista Gîndirea

La primul număr colaborează (în ordinea paginaţiei) : Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Nichifor Crainic, Ion Agârbiceanu, Ecaterina Pitiş, Geor-ge Voevidca, Aron Cotruş, Lucian Blaga, D. Karnabatt, dintre care doar doi, Ecaterina Pitiş şi (în parte) George Voevidca, aparţin anacronicului (deja) sămănătorism. 

Figurează în schimb trei exponenţi ai „poeziei noi" : simbolistul D. Karnabatt, simbolisto-expresionistul Cotruş şi fostul avangardist Adrian Maniu. Putem să-1 adăugăm şi pe Blaga, deşi el nu are în acest număr versuri originale, ci un articol despre Oswald Spengler (Un Copernic al Istoriei) şi, iscălită cu iniţiale, o tălmă­cire din Alfred Mombert. Articolele şi cronicile sînt semnate de Dan Rădulescu1, Radu Dragnea, D. I. Cucu şi Victor Ion Popa. Un spirit eclectic a prezidat, cum se vede, la întocmirea sumarului, şi el avea să fie men­ţinut şi în numerele următoare, unde îi vom găsi alături de cei menţionaţi pe, între alţii, Demostene Botez, Ema-noil Bucuţa, Ion Pillat, Al. O. Teodoreanu, Al. Busuio-ceanu, A. Davila, Gib I. Mihăescu, Ionel Teodoreanu, Mihail Sadoveanu, Bogdan Duică. Meteoric trec prin pagini numele lui Arghezi, Bacovia, Camil Petrescu, mai frecvent acelea ale lui Ion Vinea, Al. Philippide, Perpes-sicius. Eclectismul e însuşi principiul călăuzitor al revis­tei şi o precizare din numărul al doilea îl enunţă cît se poate de explicit:
„Lămurim încă o dată pentru nerăbdători că nu am voit a reprezenta un curent sau o tendinţă. Aşteptăm cristalizarea lor, în jurul nostru sau al altora, se va ve­dea. Pînă atunci şi poate abia de acolo înainte, vom deschide larg coloanele tuturor scriitorilor şi tuturor ta­lentelor (nu e totuna) ce se vor fi simţind bine sub mo­desta copertă a săracei noastre reviste. în anemica noas­tră mişcare literară nu este încă loc astăzi decît pentru publicaţii eclectice".

Redactorii se străduiesc în permanenţă să distribu­ie materia echilibrat, introducînd în fiecare număr, în proporţie echitabilă, colaborări venite de la scriitori de orientări deosebite. Blaga figurează în aceleaşi numere cu Emil Dorian, Al. Philippide cu Emanoil Bucuţa, Ionel Teodoreanu cu Gib Mihăescu. ”


Dumitru Micu, Gîndirea și gîndirismul

Niciun comentariu: